BATERIE I AKUMULATORY

W ASEKOL dbamy o ochronę ś rodowiska i zachęcamy
do właściwego postępowania z zużytymi bateriami i akumulatorami,
które są nieodłączną częścią naszego codziennego życia.

NOWE ROZPORZĄDZENIE BATERYJNE

W  najbliższym czasie spodziewane są duże zmiany na terenie krajów Unii Europejskiej w  obszarze wprowadzenia baterii i  akumulatorów oraz ich zbiórki i  recyklingu. Trwające od 2020 roku prace przyspieszyły i  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie baterii i  zużytych baterii, uchylające dyrektywę 2006/66/WE i  zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020, ma zostać opublikowane jeszcze w tym roku.

Rozporządzenie wprowadza nowe kategorie baterii i akumulatorów: przenośne, baterie z  lekkich środków transportu (LMT), przemysłowe, baterie z samochodów elektrycznych (EV), baterie stosowane do rozruchu lub celów pomocniczych w pojazdach (SMI). 

– Bateria przenośna to szczelna bateria o masie do 5 kg, która nie jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych i nie jest baterią EV lub SMI. 

– Akumulator z  lekkich środków transportu lub akumulator LMT oznacza każdy akumulator, który jest szczelny i waży mniej niż 25 kg. Przeznaczony jest do dostarczania energii elektrycznej do napędu pojazdów kołowych, który może być napędzany wyłącznie silnikiem elektrycznym lub przez połączenie siły silnika i siły ludzkiej. Są to na przykład baterie z  rowerów elektrycznych, hulajnóg lub skuterów. 

– Bateria przemysłowa oznacza każdą baterię, która jest zaprojektowana specjalnie do zastosowań przemysłowych lub każdy inny akumulator o masie powyżej 5 kg niebędący akumulatorem LMT, EV lub SMI. 

– Akumulator pojazdu elektrycznego lub akumulator EV oznacza każdy akumulator specjalnie zaprojektowany do dostarczania energii elektrycznej do napędu pojazdów hybrydowych lub elektrycznych. 

– Akumulator do celów rozruchowych i  pomocniczych lub akumulator SLI oznacza każdy akumulator przeznaczony do dostarczania energii elektrycznej do rozrusznika, oświetlenia lub zapłonu, który może być również używany do celów pomocniczych lub rezerwowych w  pojazdach, innych środkach transportu lub maszynach. 

Wyznaczone zostaną nowe poziomy zbiórki dla wprowadzających baterie przenośne i  baterie z  lekkich środków transportu. Dla baterii przenośnych poziomy zbiórki będą wynosić: 45% do 31 grudnia 2023, 63% do 31 grudnia 2027 i 73% do 31 grudnia 2030. Dla baterii LMT wyznaczono następujące poziomy zbiórki: 51% do 31 grudnia 2028 i 61% do 31 grudnia 2031. Dla baterii przemysłowych, EV i SMI nie zostały wyznaczone konkretne poziomy zbiórki, ale określono, że wprowadzający powinni zapewnić zbiórkę 100% wytwarzanych baterii. Rozporządzenie określa również obowiązki gospodarcze w  zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw oraz wymagania dla zielonych zamówień publicznych przy zakupie baterii lub produktów, w których są baterie. Przepisy zakładają wprowadzenie Paszportu baterii, który pozwoli na lepsze planowanie i  podejmowanie decyzji biznesowych podmiotom zajmującym się drugim życiem baterii i  ich recyklingiem. Planowany jest system elektroniczny, który umożliwi wymianę informacji o śladzie węglowym, składzie baterii, w tym o substancjach niebezpiecznych, jej intensywności użycia i zużycia. System ma umożliwić śledzenie i namierzanie baterii.

Współpraca w  zakresie wprowadzanych baterii i akumulatorów. Ustawowe obowiązki przenoszone na podmiot pośredniczący w ramach umowy.

Temat jest ważny, szczególnie w kontekście opublikowanego 28 lipca 2023 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nowego rozporządzenia bateryjnego (rozporządzenie UE 2023/1542 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  12 lipca 2023 r. dotyczące baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i  rozporządzenie UE 2019/1020 i  uchylające dyrektywę 2006/66/WE). Rozporządzenie zmieni w  sposób diametralny rynek bateryjny oraz obowiązki ciążące na wprowadzających. Zanim jednak wejdą w  życie nowe przepisy, kilka słów o  obecnie obowiązujących przepisach i  sposobie rozliczania. Wprowadzający baterie lub akumulatory to przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju. Za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę: 

– dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, 

– który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i  którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach. 

Przepisy ustawy o bateriach i akumulatorach dotyczą wszystkich rodzajów baterii i  akumulatorów produkowanych i  wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów. 

W  obecnych przepisach wyróżnia się trzy rodzaje baterii: przenośne, przemysłowe i  samochodowe. Nowe rozporządzenie wprowadza nowe kategorie baterii: przenośne, baterie z  lekkich środków transportu (LMT), przemysłowe, baterie z samochodów elektrycznych (EV), baterie stosowane do rozruchu lub celów pomocniczych w pojazdach (SMI). 

Kluczowe obowiązki wprowadzającego baterie: 

– Uzyskanie wpisu do BDO w  dziale V, tabela 1. 

– Prowadzenie ewidencji o masie wprowadzanych baterii i akumulatorów. 

– Zapewnienie poziomów zbiórki baterii przenośnych (45%). 

– Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. 

– Umowa z firmą zbierającą oraz zakładem przetwarzania. 

– Uiszczanie opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w BDO. 

– Zamieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach. 

– Składanie rocznych sprawozdań. 

– Wniesienie opłaty produktowej. 

Powyższe obowiązki przedsiębiorca wprowadzający baterie może realizować samodzielnie lub powierzyć podmiotowi pośredniczącemu (w  tym organizacji odzysku). Obowiązek prowadzenia ewidencji wprowadzonych baterii, umieszczenie nr BDO na fakturach i innych dokumentach musi jednak realizować samodzielnie.

POZIOMY ZBIERANIA

Obowiązujący od 2009 poziom zbierania baterii przenośnych wynosi 45%, a na podstawie nowego rozporządzenie będzie w  kolejnych latach wzrastał, aż do 73% w 2030 roku. Będzie to prawdopodobnie oznaczać wzrost kosztów dla wprowadzających, a  z  punktu widzenia systemu będzie oznaczać konieczność budowania wydajniejszych systemów zbiórki i  przetwarzania baterii. ASEKOL PL jest na etapie przygotowywania pionierskich rozwiązań w zakresie zbierania i magazynowania baterii. W najbliższych tygodniach będziemy informować o  tym naszych klientów i  partnerów. Co ważne, pojawią się również poziomy zbierania dla innych rodzajów. Dla baterii LMT wyznaczono 51-proc. poziom zbiórki do 2028 roku i 61-proc. do 2031 roku.

SAMODZIELNA REALIZACJA POZIOMÓW ZBIÓRKI

Wprowadzający może realizować wymagany poziom zbierania baterii przenośnych samodzielnie. W takiej sytuacji jest on obowiązany do zawarcia umowy ze zbierającymi oraz z  prowadzącymi zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Umowa taka dotyczy odpowiednio zbierania, przetwarzania i  recyklingu zużytych baterii lub akumulatorów. W  przypadku niezrealizowania obowiązku należy wnieść opłatę produktową w wysokości 9 zł/kg obowiązku oraz dodatkowo opłatę za publiczne kampanie edukacyjne (0,03 zł/kg). Wprowadzający musi również pamiętać o  złożeniu sprawozdania z  wprowadzanych baterii oraz realizacji obowiązku lub wyliczenia opłaty produktowej i wniesieniu jej na właściwy rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego.

REALIZACJA POZIOMÓW ZBIÓRKI Z PODMIOTEM POŚREDNICZĄCYM (ORGANIZACJĄ ODZYSKU)

W  takim przypadku wprowadzający zawiera jedną umowę. Podmiot pośredniczący zgodnie z art. 28 ustawy o bateriach i akumulatorach jest zobowiązany do: 

– zapewnienia poziomów zbierania, 

– przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, 

– zawarcia umów ze zbierającymi oraz zakładami przetwarzania i recyklingu, 

– składania rocznych sprawozdań.

Dodatkowo podmiot pośredniczący może przejąć obowiązki: 

– rejestracji lub aktualizacji w  rejestrze BDO, 

– wnoszenia lub przynajmniej przypominania o  obowiązku wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w BDO. 

Z powyższego opisu wynika zatem, że wygodną i  bezpieczną formą jest zawarcie umowy z podmiotem pośredniczącym. Warto wybierać jednak podmioty stabilne, dysponujące odpowiednimi zasobami kadrowymi i technicznymi. 

Gorąco polecamy oczywiście współpracę z ASEKOL PL. Zapraszamy do kontaktu: [email protected], tel. 882 067 884. 

DEDYKOWANE POJEMNIKI

Jednym z naszych rozwiązań są specjalne pojemniki na baterie, które umożliwiają wygodne i bezpieczne gromadzenie zużytych baterii w miejscach publicznych, firmach i instytucjach. Dzięki nim, każdy może w prosty sposób przyczynić się do ochrony środowiska poprzez odpowiednie utylizowanie baterii.

DOSTĘPNE WARIANTY

CZERWONY E-BOX

Reprezentacyjny pojemnik do zbiórki drobnego sprzętu elektronicznego, baterii i żarówek LED. Doskonały do umieszczenia na wejściu do budynku, przy punkcie obsługi klienta lub w pobliżu recepcji.

E-boxy są pojemnikami, w których umieszcza się kartonowe wkłady w trzech różnych przegrodach dostosowanych do zbierania trzech rodzajów odpadów: drobny sprzęt elektroniczny, lampy LED i baterie.

Wymiary: 50x40x130 cm

ZIELONY POJEMNIK

Pojemnik służy do zbiórki baterii i lamp led, świetlówek i żarówek.
Pojemnik na baterie: wysokość 45 cm, średnica 35 cm.
Pojemnik na świetlówki: wysokość 50 cm, średnica 40 cm.

CZERWONE KONTENERY

Pojemniki zewnętrzne do zbiórki małych i średnich elektroodpadów, w tym baterii.

AKUMULATORY

Prawie 95% części ze starego akumulatora może być użyte do wyrobu kolejnej, nowej sztuki. Odzyskane pierwiastki mogą zostać ponownie wykorzystane do produkcji nowych baterii lub akumulatorów, ale też w innych przemysłach – szklarskim, chemicznym, tekstylnym czy papierniczym. Proces sprzedaży i utylizacji zużytych baterii jest w Polsce objęty specjalnymi przepisami. Każdy akumulator ma symbol przekreślonego kosza – oznacza to, że należy się go pozbyć w sposób selektywny. W celu przygotowania dla Państwa indywidualnej oferty, uprzejmie prosimy o kontakt: [email protected]

WIELOFUNKCYJNY SMART ECOBOX

Twój partner w zrównoważonym recyklingu

Smart Ecobox to inteligentne urządzenie do selektywnej zbiórki elektroodpadów, dopasowane do potrzeb klienta, zarządzane aplikacją.

Nasz autorski projekt został wyposażony w pięć komór do segregacji pięciu partii drobnych elektrośmieci: baterii, drobnej elektroniki, lamp LED, telefonów komórkowych oraz e-papierosów.

Nagrodzony Złotym Medalem grupy MTP oraz laureat nagrody konsumentów na Poznańskich Targach POLECO 2023.

PRAKTYCZNY DESIGN

Smart Ecobox to stylowy i kompaktowy pojemnik, który doskonale wpasuje się we wnętrza biurowe i usługowe.

EKOLOGICZNY DESIGN

Dajemy Ci możliwość aktywnego uczestnictwa w recyklingu elektroniki, zmniejszając negatywny wpływ na naszą planetę.

ŁATWOŚĆ W OBSŁUDZE

Nasze urządzenie jest intuicyjne i proste w użyciu. Asekol zdalnie monitoruje poziom zapełnienia pojemnika i regularnie go opróżnia.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie e-śmieci są bezpiecznie utylizowane i recyklingowane.

INNOWACJA I WYGODA

ASEKOL Smart Ecobox to nie tylko pojemnik, to także krok w kierunku odpowiedzialnej gospodarki odpadami.

To rozwiązanie, które łą czy innowację i dbałość o środowisko. Przy jego pomocy każdy może aktywnie przyczynić się do ochrony naszej planety.

W celu przygotowania dla Państwa oferty i umowy
zapraszamy do kontaktu:

Back to top button